به نام خدا

در این پســـت ســـومین ســـری از ورک شاپ های نرم افزار لمپـــس رو که توسط Sandia National Lab برگزار شده رو تقدیم می کنم . Sandia National Labتوسعه دهنده و تولید کننده نرم افزار لمپس است.

لینک فایل های ارائه شده در ورک شاپ های برگزار شده توسط Sandia National Lab

و در ادامه فیلم یکی از ورک شاپ های آزمایشگاه سندیا رو که به کلیات لمپس می پردازه رو بهتون تقدیم می کنم .

لینک مشاهده

لینک دانلود با کیفیت پایین

لینک دانلود با کیفیت بالا