به نام خدا

در این پست دومـــین ســـری از ورک شاپ های نرم افــزار لمــــــپس رو که در دانشگاه تهران برگزار شده رو تقدیم می کنم .

لینک فایل های ارائه شده در ورک شاپ دانشگاه تهران