به نام خدا

با توجه به درخواست دوستان در مورد شیوه های ارائه آزمایشات و نتایج بدست آمده از آنها در دوره عملی المپیاد نانو در این پست نمونه های عینی تری از این شیوه ها رو مرور می کنیم .

اولین شیوه ارائه و زودهنگام ترین ارائه ، ارائه گزارش کار چهار روز آزمایشگاه تخصصی گروه هاست که به صورت فردی انجام میشد. نمونه زیر گزارش کار خودمه که عضو یکی از گروه های نانو الکترونیک بودم .

لینک نمونه گزارش کار

دومین شیوه ارائه ، ارائه مقاله علمی بود که شامل خلاصه گزارش کارها و نتایج و تحلیل ها بود که گروهی انجام میشد . در این بخش مقاله یکی از گروه های نانومواد رو براتون گذاشتم . البته این مقاله خیلی قوی نگارش نشده و بخش قالب های نگارش مقاله درش رعایت نشده .

لینک نمونه مقاله

سومین شیوه ارائه ، ارائه های شفاهی و دفاع از نتایج و تحلیل های اونها بود که در حضور چند داور و دو نفری برگزار می شد که یک نفر بخش آزمایشات رو ارائه می داد و یک نفر بخش نتایج و تحلیل ها رو توضیح می داد . اینم فایل ارائه خودم تقدیم به شما .

لینک نمونه فایل ارائه

اگر سوالی بود در خدمتم ...