پست سوم مطالب مربوط به آمادگی برای دوره عملی المپیاد نانو رو اختصاص دادم به فایل های ارایه و دفاع علمی که روز آخر دوره بچه ها در برابر داور های مدعو ارایه می کنن . در این بخش از هر نوع گروه یه فایل گذاشتم جهت آشنایی دوستان ، امیدوارم که مفید باشن .

گروه نانو مواد

گروه نانو الکترونیک

گروه نانوبیو