پست چهارم مطالب رو به نمونه خروجی آنالیزهای مختلفی که در طول دوره بچه ها باهاش درگیر میشن ، می پردازیم .

 این فایل ها برای آشنا شدن با این تحلیل ها و برخورد با نمونه های واقعی خروجی هاست . پیشنهادم اینه که دوستان بیشتر روی آنالیز FT-IR و XRD تمرکز کنن بعدش اگه فرصت شد به تست دیگه بپردازین .

نمونه خروجی آنالیز FT-IR

نمونه خروجی آنالیز XRD

نمونه خروجی آنالیز UV-Vis

نمونه خروجی آنالیز SEM

نمونه خروجی آنالیز DLS

نمونه خروجی تست قطره